You spandex fans are going to love this.

We are going to do this on a regulary basis.
If you have blog translations you want to share, please contact us.


Blog Posts so far:

Liveman
Nishimura Kazuhiko: #1

Dekaranger
Kinoshita Ayumi: #2

Go-Onger
Oikawa Nao: #1
Sugimoto Yumi: #1

Gokaiger
Ichimichi Mao: #2
Koike Yui: #1
Ozawa Ryouta: #2
Shizumu Kazuki's blog: #2
Yamada Yuki: #1